Статут

1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (далі – партія) – загальнонаціональна демократична, патріотична політична партія, яка віддзеркалює погляди та захищає інтереси широких верств українського народу в його боротьбі за справжню й незворотну незалежність України, збереження нашої національної ідентичності, європейське майбутнє країни, гідне життя всіх її громадян. Партія на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню і вираженню їхньої політичної волі та проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, своїх програмних документів і цього Статуту. Партія поширює свою діяльність на всю територію України.

1.2. Стратегічна мета партії – досягнення та постійне удосконалення соціальної справедливості й високого рівня життя людей, повноправне членство України в Європейському Союзі, приведення у відповідність з європейськими стандартами соціальної сфери, економіки та політичної системи.

1.3. Партія, будучи асоційованим членом Європейської народної партії (ЄНП) як союзу центристських та християнсько-демократичних партій континенту, цілком і повністю поділяє світоглядні засади, задекларовані в основних програмних документах ЄНП.

1.4. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в порядку, встановленому законами України, має рахунки в установах банків України, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, а також партійну символіку, зразки якої затверджуються Політичною радою партії. Символіка партії реєструється в установленому порядку.

1.5. Місцезнаходження партії та її центральних керівних органів, їхня юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, буд. 15.

2. Мета діяльності та головні завдання партії
2.1. Головною метою діяльності партії є участь у виробленні державної політики та сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо побудови незалежної суверенної демократичної держави, громадянського суспільства, посилення ролі парламентаризму і самоврядування та розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки шляхом політичного впливу на діяльність за цими напрямками органів державної влади та місцевого самоврядування, представництва в цих органах та участі у виборах всіх рівнів.

2.2. Головними завданнями діяльності партії є:
сприяння утвердженню суверенної української державності, народовладдя і соціальної справедливості;
сприяння подоланню загальної кризи та забезпеченню розвитку держави, створенню в ній демократичного суспільства соціальної справедливості й добробуту народу на основі високорозвиненої, соціально-орієнтованої економіки та максимальної зайнятості населення;
сприяння створенню умов для втілення ідей державного патріотизму як моральної основи діяльності усіх гілок влади та всіх верств населення;
сприяння налагодженню тісного співробітництва з вітчизняними та європейськими партіями, програми яких близькі до програми партії;
сприяння створенню у Верховній Раді України парламентської більшості, а в перспективі стати правлячою партією, взявши на себе всю відповідальність за стан справ в Україні;
сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні та реалізації державної політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування і представництво у їх складі;
сприяння створенню передумов для органічного поєднання в суспільному житті колективістських форм співіснування громадян та індивідуальної свободи особистості;

сприяння консолідації українського суспільства, єднанню національностей та етнічних груп на засадах рівності й братерства.

2.3. Для виконання своїх програмних і статутних завдань партія в межах чинного законодавства України й свого Статуту має право:
виступати учасником цивільно-правових відносин, володіти нерухомим та рухомим майном, коштами, укладати договори тощо відповідно до діючого законодавства;
виступати позивачем або відповідачем у суді, представляти свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях, судах та органах прокуратури;
брати участь у суспільно-політичній діяльності, виборах Президента та народних депутатів України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
вести видавничу діяльність, засновувати власні засоби масової інформації та використовувати діючі для пропаганди серед населення своїх програмних цілей і завдань згідно з чинним законодавством;
взаємодіяти з іншими політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними, молодіжними, творчими, жіночими, іншими організаціями, спілками та об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;
вносити свої пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування, отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх програмних цілей і завдань;
викладати публічно й обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
оприлюднювати й обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади;
засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, спілки та об’єднання, статутами яких передбачене створення лише консультативних або координуючих центральних органів і положення Статуту яких не суперечать законодавству України;
здійснювати інші суспільно-політичні заходи, які не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України.

3. Члени партії, їхні права та обов’язки
3.1. Членом партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і який визнає програмні документи партії, виконує вимоги Статуту, сплачує членські внески та бере участь у діяльності однієї з партійних організацій.

3.2. Вступ у члени партії здійснюється шляхом подачі громадянином особистої письмової заяви про бажання стати членом партії до будь-якого статутного органу, крім контрольно-ревізійних комісій. Ця заява протягом місяця з дня її подання розглядається відповідним статутним органом, який приймає рішення про прийом (відмову в прийомі) у члени партії. Зазначене рішення, яке приймається простою більшістю голосів від присутніх на зборах, конференціях, з’їзді партії, засіданнях бюро, Політичної ради партії та її Президії, є остаточним.
Член партії після вступу в партію отримує партійний квиток, зразок якого затверджує Політична рада партії.

3.3. Членство в партії є фіксованим і засвідчується заявою, поданою до статутного органу партії, партійним квитком та обліковою карткою. Порядок обліку членів партії визначається Президією Політичної ради партії.

3.4. Членами партії не можуть бути судді, працівники прокуратури та органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів державної податкової служби, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України. На час перебування на зазначених посадах чи службі на основі особистої заяви, поданої до відповідних статутних органів партії, вони зупиняють членство в партії, а при звільненні з посад можуть поновити членство в партії зі збереженням партійного стажу. Днем зупинення членства в партії вважається день подання заяви.

3.5. Член партії не може бути одночасно членом інших політичних партій.

3.6. Членство в партії припиняється у разі:
а) подання до будь-якого статутного органу, крім контрольно-ревізійних комісій, письмової заяви про вихід з партії за власним бажанням з дня подання цієї заяви;
б) виключення з членів партії відповідно до цього Статуту з дати прийняття відповідного рішення;
в) втрати громадянства України.

3.7. Члени партії мають право:
обирати і бути обраними до складу статутних органів партії незалежно від місця перебування на партійному обліку. У разі такого обрання член партії зобов’язаний негайно стати на облік в партійну організацію, статутний орган якої його обрав;
брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
на участь у партійних зборах, засіданнях статутних органів, коли розглядається їхня справа;
одержувати інформацію з питань партійного життя;
вільно відстоювати і пропагувати альтернативні ідеї та пропозиції з програмних і організаційних питань, поточних політичних подій у державі й світі, що обговорюються в партії, до прийняття рішень партії з цих питань;
висловлювати власну думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів партії;
брати участь в масово-політичних заходах, які проводяться партією, пропонувати статутним органам партії кандидатури, включаючи власну, до органів державної влади й місцевого самоврядування;
апелювати до статутних органів партії будь-якого рівня;
бути захищеними усім наявним потенціалом партії від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за політичні переконання та погляди;
вільно виходити з партії та її статутних органів за власною письмовою заявою.

3.8. Члени партії зобов’язані:
виконувати програмні положення партії та вимоги цього Статуту;
брати активну участь у виконанні рішень статутних органів партії;
брати безпосередню участь у підготовці та проведенні масово-політичних заходів, що проводять партія чи окремі партійні організації;
сприяти перемозі кандидатів від партії на виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування, вести за них агітацію серед населення;
всебічно сприяти зміцненню авторитету партії, залученню до її лав нових членів;
зміцнювати матеріальну основу партії, сплачувати членські внески та підтримувати її матеріально.

3.9. За добросовісне виконання своїх партійних обов’язків члену партії рішенням відповідних статутних органів партії оголошується усна подяка, вручаються грамота або письмова подяка партії та застосовуються інші заохочення відповідно до Положення, затвердженого Президією Політичної ради партії.

3.10. Членство в партії несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі з аморальними вчинками та діями, що наносять шкоду авторитету партії.

3.11. За невиконання програмних положень та статутних вимог до члена партії застосовуються партійні стягнення: попередження, догана та виключення з партії. Статутний орган простою більшістю приймає рішення про партійне стягнення.
Рішення про виключення з партії (в тому числі згідно пункту 3.10.) приймається статутними органами партійних організацій за місцем обліку члена партії або центральними керівними органами партії.
Статутні органи не можуть застосовувати партійних стягнень до членів партії, які стоять на обліку їхніх партійних організацій і працюють у статутних органах вищестоящих партійних організацій.
Рішення щодо них можуть приймати статутні органи вищестоящих партійних організацій.
Рішення про виключення з членів партії членів Політичної ради партії приймає Політична рада партії; голів АР Крим, обласних, міст Києва та Севастополя, міських і районних партійних організацій, членів бюро АР Крим, обласних, міст Києва та Севастополя партійних організацій приймає виключно Президія Політичної ради партії.
Виключення або вихід з партії за власним бажанням, або зупинення членства в партії документується відповідним статутним органом і при цьому автоматично припиняється членство особи в статутних органах партії, до складу яких її було обрано (кооптовано).

3.12. За виключеним із партії зберігається право у місячний термін звернутися з апеляцією у статутний орган вищого рівня. Апеляція до з’їзду партії подається після розгляду її Центральною контрольно-ревізійною комісією партії або Президією Політичної ради партії.

3.13. Повторний прийом у партію можливий лише після прийняття відповідного рішення статутним органом, який виключав з партії, або статутним органом вищестоящої партійної організації не раніше ніж через два роки після виключення або виходу з партії.

4. Організаційна структура партії
4.1. Організаційно партія будується за територіальним принципом відповідно до адміністративно-територіального устрою України та з урахуванням виборчого законодавства і складається з місцевих партійних організацій та центральних керівних і контрольно-ревізійних органів партії.

4.1.1. Статутними органами місцевих партійних організацій є партійні збори, конференції, бюро, контрольно-ревізійні комісії; центральних керівних і контрольно-ревізійних органів партії – з’їзд партії, Політична рада партії, Президія Політичної ради партії та Центральна контрольно-ревізійна комісія партії. З’їзд партії обирає керівників партії у складі Голови партії, Голови Політичної ради партії, першого заступника Голови партії та Голови Центрального штабу партії.

4.1.2. Місцеві партійні організації діляться на:
а) базові партійні організації, до яких належать первинні партійні організації (дільничні), первинні партійні організації сільські, селищні, міські (міст районного значення), міські, районні, районні у містах з районним поділом, обласні партійні організації та партійні організації АР Крим, міст Києва та Севастополя;
б) окружні партійні організації, які створюються на територіях виборчих округів по виборах до:
 районної ради;
 міської ради;
 обласної ради;
 Верховної Ради України.
4.1.3. Районна окружна партійна організація може утворюватися у кожному виборчому окрузі, який утворюється на виборах депутатів відповідної районної ради. Координацію діяльності здійснює базова районна партійна організація.

4.1.4. Міська окружна партійна організація може утворюватися в межах кожного виборчого округу на виборах до міської ради. Координацію діяльності здійснює базова міська партійна організація.

4.1.5. Обласна (АР Крим, міська міст Києва та Севастополя) окружна партійна організація може утворюватися у межах кожного виборчого округу, який утворюється на виборах депутатів обласної ради. Координацію діяльності здійснює базова обласна, АР Крим, міська міст Києва та Севастополя партійні організації.

4.1.6. Парламентська окружна партійна організація може утворюватися на території кожного виборчого округу на виборах до Верховної Ради України. Вона підпорядкована базовій АР Крим, обласній, міській міст Києва та Севастополя партійним організаціям або ще і міській у разі, коли виборчий округ (округи), утворюваний на виборах до Верховної Ради України, знаходиться на території одного міста.

4.1.7. Порядок створення, функціонування та припинення роботи окружних партійних організацій, які утворюються на територіях виборчих округів, регулюється положенням, яке затверджується Президією Політичної ради партії.

Місцеві партійні організації
4.2. До місцевих організацій належать первинні партійні організації та територіальні партійні організації, що створюються і діють у селах, селищах, районах, містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, й окружні відповідно до виборчого законодавства. У своїй діяльності місцеві партійні організації керуються Програмою та Статутом партії, рішеннями вищестоящих статутних органів партії, які для них є обов’язковими, й власними рішеннями. Для забезпечення своєї статутної діяльності місцеві партійні організації організовують збір членських внесків, інших фінансових і матеріальних надходжень та можуть мати у своєму користуванні рухоме і нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби. За погодженням з Президією Політичної ради партії засновують регіональні друковані, електронні та інші засоби масової інформації. Місцеві партійні організації використовують назву партії з доповненнями, що визначають їхнє місце в організаційній структурі партії.

4.2.1. Основою партії є її первинні партійні організації, які утворюються не менше як трьома членами партії на території сіл, селищ, міст районного значення, мікрорайонів, кварталів, вулиць, в межах виборчих дільниць і в депутатських фракціях рад різного рівня та в інших випадках, що не суперечать чинному законодавству.
Рішення про створення первинної партійної організації підлягає затвердженню керівним статутним органом вищестоящої територіальної партійної організації, після чого вона стає структурним утворенням партії.
Первинні партійні організації можуть утворювати у своєму складі постійні та тимчасові партійні групи. Постійні партійні групи створюються в організаціях, на обліку яких є не менше 50 членів партії.
Сільські, селищні, міські (міст районного значення) первинні партійні організації легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України відповідно до законодавства України.

4.2.2. Первинна партійна організація:
виконує рішення керівних статутних органів вищестоящих партійних організацій та свої власні;
має право ініціювати розгляд актуальних проблем своєї діяльності та діяльності партії в цілому перед вищестоящим статутним органом партії;
звітує про свою роботу перед статутним органом партійної організації вищого рівня;
бере активну участь у виборах усіх рівнів, рекомендує своїх представників кандидатами в депутати до обласної, районної, міської, сільської, селищної рад та кандидатами на посади міських, селищних й сільських голів, у виборчі комісії, спостерігачами, проводить агітацію за кандидатів у виборні органи від партії або виборчого блоку;
вирішує інші питання згідно з чинним законодавством, Програмою і Статутом партії, рішеннями статутних органів партії вищого рівня.

4.2.3. Вищим керівним органом первинної партійної організації є загальні збори (конференції), що скликаються головою або більшістю членів бюро чи членів партії організації й проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці. На зборах (конференції) визначаються напрями, форми і методи її діяльності, розпочинається формування структури і керівних органів партії.
Загальні збори (конференції) правомочні за наявності не менше половини членів організації (делегатів конференції). Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів організації (делегатів конференції).
Загальні збори (конференція):
обирають голову, заступника, які входять до складу бюро і бюро первинної партійної організації або, якщо кількість членів партії менше 15 осіб, – голову та його заступника терміном до двох років;
обирають делегатів партійних конференцій організацій вищого рівня, рекомендують кандидатури для обрання у статутні органи вищестоящих партійних організацій;
розглядають звіти голови, бюро первинної партійної організації про проведену роботу;
здійснюють прийом у члени партії та виключення із неї;
розглядають персональні справи членів партії.

4.2.4. Бюро первинної партійної організації:
спрямовує та координує діяльність первинної партійної організації;
забезпечує виконання партійних рішень;
несе відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території партійної організації;
скликає загальні збори (конференцію) первинної партійної організації;
заслуховує звіти керівників партійних груп, окремих членів партії і приймає відповідні рішення;
висуває та може вносити пропозиції відповідним територіальним партійним організаціям по представниках до складу виборчих комісій та кандидатах у депутати відповідних рівнів;
веде облік членів партії та збір партійних внесків;
розглядає заяви громадян про вступ до партії, персональні справи, питання щодо виключення з партії осіб за дії, несумісні з перебуванням у ній, і приймає відповідні рішення з цих питань;
засідання бюро є правомочним, якщо у його роботі бере участь не менше половини його членів, а рішення приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів бюро;
проводить свої засідання у міру потреби, але не рідше одного разу на квартал;
здійснює інші повноваження первинної партійної організації.

4.2.5. Голова первинної партійної організації:
обирається зборами (конференцією) і затверджується статутним органом вищестоящої партійної організації;
організовує роботу партійної організації та виконання рішень загальних зборів (конференції), бюро, веде партійну документацію, звітує перед статутними органами вищестоящих партійних організацій, відповідає за використання коштів і майна партійної організації;
несе персональну відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території партійної організації;
вручає за дорученням вищестоящих партійних органів членам партії партійні квитки;
організовує роботу бюро в тих партійних організаціях, де воно є;
представляє первинну партійну організацію у відносинах з органами місцевого самоврядування, організаціями інших політичних партій, об’єднань громадян і громадських організацій, що діють на відповідній території.

4.2.6. Партійна група створюється (ліквідовується) за рішенням бюро первинної партійної організації в кількості не менше трьох членів партії для вирішення постійних чи тимчасових партійних завдань. Термін діяльності групи визначає бюро первинної партійної організації. Постійні партійні групи можуть обирати делегатів на конференцію первинної партійної організації. Постійна партійна група обирає простою більшістю голосів партгрупорга та його заступника. Збори партійної групи скликаються за необхідності.

4.2.7. Первинна партійна організація припиняє свою діяльність у разі зменшення її чисельності до двох членів партії або за рішенням статутного органу вищестоящої партійної організації.

4.3. До територіальних партійних організацій належать районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські партійні організації.

4.3.1. Утворення територіальних Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій затверджуються рішеннями Президії Політичної ради партії. Вони набувають статусу юридичної особи після реєстрації у встановленому законом порядку.

4.3.2. Утворення територіальних партійних організацій міст обласного значення, районів, районів у містах затверджуються рішеннями статутних органів відповідних вищестоящих партійних організацій. Вони можуть набувати статусу юридичної особи після їх реєстрації у встановленому законом порядку за наявності відповідних рішень бюро Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій.
Територіальним партійним організаціям та їхнім статутним органам підпорядковані й підзвітні всі територіальні нижчестоящі партійні організації та первинні партійні організації, розташовані на їх територіях.

4.3.3. Статутні органи територіальних партійних організацій обираються делегатами (членами партії) від нижчестоящих територіальних партійних організацій або первинних партійних організацій на відповідних конференціях (загальних зборах).

4.3.4. Територіальні організації та їхні статутні органи:
організовують виконання на своїх територіях рішень партії, вищестоящих статутних органів і своїх власних;
координують роботу підзвітних партійних організацій і надають їм організаційно-методичну допомогу;
мають право ініціювати розгляд назрілих проблем своєї роботи й діяльності партії в цілому перед вищестоящими статутними органами партії;
звітують про свою роботу вищестоящим статутним органам партії;
можуть створювати відповідно до діючого законодавства партійні організації (групи) у фракціях виборних органів місцевого самоврядування відповідного рівня і координувати їхню діяльність;
для забезпечення організаційно-партійної та ідеологічної роботи за погодженням з Президією Політичної ради партії можуть утворювати виконавчий секретаріат із штатних працівників, в тому числі на громадських засадах.

4.4. Вищими керівними органами територіальних партійних організацій є конференції або загальні збори, що проводяться не рідше одного разу на два роки.

4.4.1. Конференції (загальні збори) територіальних партійних організацій скликаються їхнім бюро або Президією Політичної ради партії і є правомочними, якщо на них присутні не менше половини обраних делегатів (членів партії).
Конференції (загальні збори) територіальних партійних організацій можуть бути скликані за рішенням статутного органу вищестоящої партійної організації. У разі скликання конференцій (зборів) територіальних партійних організацій за рішенням статутного органу вищестоящої партійної організації порядок підготовки та проведення конференцій (загальних зборів) територіальної партійної організації визначає орган, що їх скликає.

4.4.2. Рішення конференцій (загальних зборів) територіальної партійної організації приймається простою більшістю зареєстрованих делегатів (членів партії).

4.4.3. Конференція (загальні збори) територіальної партійної організації:
скликається бюро відповідної партійної організації або статутним органом вищестоящої партійної організації у міру потреби, але не рідше одного разу на два роки;
приймає рішення про створення територіальної організації;
обирає голову, бюро і контрольно-ревізійну комісію терміном до двох років для районних і міських партійних організацій, а для Автономної республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя партійних організацій терміном до чотирьох років, заслуховує звіти і надає оцінку їхній діяльності;
обирає делегатів партійних конференцій відповідних територіальних організацій вищого рівня, рекомендує кандидатури для обрання у статутні органи вищестоящих партійних організацій. Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські партійні конференції обирають делегатів з’їзду партії;
у разі необхідності приймає рішення про продовження повноважень делегатів і проведення конференції в декілька етапів;
висуває кандидатів у депутати до місцевих рад всіх рівнів і на посади сільських, селищних, міських голів;
через обраних депутатів рекомендує кандидатури на посади голів обласної та районних рад;
скасовує рішення статутних органів відповідної територіальної організації, а також статутних органів партійних організацій нижчого рівня, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Програмі й Статуту партії;
розглядає заяви про вступ у партію, персональні справи членів партії;
вирішує інші питання діяльності територіальної партійної організації.

4.5. Бюро територіальної організації партії:
є її вищим керівним органом на період між конференціями (загальними зборами) і обирається на термін до двох років для районних і міських партійних організацій, а для Автономної республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя партійних організацій терміном до чотирьох років;
спрямовує та координує діяльність відповідної територіальної організації;
забезпечує виконання партійних рішень;
за пропозицією голови територіальної організації обирає його заступників і затверджує розподіл обов’язків між членами бюро;
скликає конференції (загальні збори) відповідної територіальної організації;
має право скликати загальні збори (конференції) первинної партійної організації та конференції (загальні збори) нижчестоящих територіальних партійних організацій;
приймає рішення щодо створення, легітимізації та припинення діяльності первинних партійних організацій, розташованих на її території;
висуває представників відповідної територіальної організації партії до складу виборчих комісій по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, а також до складу комісій із проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
організовує і проводить передвиборну агітацію, відповідає за результати виборів на території партійної організації;
затверджує голів первинних та територіальних партійних організацій нижчого рівня;
проводить свої засідання за необхідності, але не рідше одного разу на місяць;
є правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше половини чинних на момент засідання бюро його членів, а рішення приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів бюро;
скликається його головою або на вимогу більшості членів бюро;
розглядає питання про вступ громадян до партії, а також виключення з партії осіб за дії, несумісні з перебуванням у ній, приймає відповідні рішення;
розглядає заяви, скарги і апеляції членів партії, первинних партійних організацій та територіальних організацій нижчого рівня;
розглядає і затверджує статистичний звіт про структуру, кількісний та якісний склад своєї територіальної партійної організації;
веде відповідну документацію про роботу партійної організації;
розглядає, затверджує й організовує виконання кошторису та використання майна відповідної організації;
має право виключати з партії членів партії, які перебувають на обліку в територіальній партійній організації, первинних та нижчестоящих територіальних партійних організаціях;
має право за погодженням з Президією Політичної ради партії проводити переоблік членів партії, що перебувають на обліку в територіальній партійній організації;
має право створювати консультативно-дорадчі органи територіальної партійної організації;
здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до виключної компетенції конференції (зборів) відповідної територіальної організації.

4.5.1. Бюро територіальної організації може призупинити виконання або скасувати рішення статутних органів територіальних організацій нижчого рівня та первинних партійних організацій, а за погодженням з Президією Політичної ради партії звільняти з посади голів територіальних партійних організацій нижчого рівня.

4.5.2. Бюро територіальної організації визначає норму представництва територіальних організацій нижчого рівня та первинних партійних організацій на партійну конференцію залежно від чисельного складу партійної організації.

4.5.3. Бюро Кримської республіканської, обласних, міст Києва і Севастополя партійних організацій вносять пропозиції до Президії Політичної ради партії щодо виведення та кооптування до свого складу, а також до складу бюро міських, районних, районних у містах з районним поділом партійних організацій на вакантні місця авторитетних членів партії.

4.6. Голова територіальної партійної організації:
обирається конференцією (загальними зборами) і приступає до виконання своїх обов’язків після затвердження статутним органом вищестоящої територіальної партійної організації або Президією Політичної ради партії. У разі незатвердження статутним органом вищестоящої партійної організації або Президією Політичної ради партії на посаді голови територіальної партійної організації така особа вважається необраною;
очолює і відповідає за роботу партійної організації;
входить до складу бюро, скликає й веде його засідання, а в разі необхідності доручає це ведення заступнику або члену бюро партійної організації;
несе персональну відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території діяльності партійної організації;
відповідає за виконання рішень партії, вищестоящих партійних організацій і своєї власної, виконання кошторису партійної організації та використання її майна;
звітує про свою та роботу бюро партійної організації перед вищестоящими статутними органами партії;
представляє партійну організацію у відносинах з відповідними органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, політичними партіями та громадськими організаціями.

4.7. Контрольними органами територіальних організацій партії є контрольно-ревізійні комісії, які обираються конференціями (загальними зборами) відповідних організацій терміном до двох

років для районних і міських партійних організацій, а для Автономної республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя партійних організацій терміном до чотирьох років, підконтрольні та підзвітні їм і у своїй діяльності керуються Програмою й Статутом партії та діють на підставі Положення, затвердженого Центральною контрольно-ревізійною комісією. Чисельність контрольно-ревізійної комісії визначає відповідна територіальна партійна конференція (загальні збори). Голова і заступник голови контрольно-ревізійної комісії обираються на засіданні комісії терміном до двох років для районних і міських партійних організацій, а для Автономної республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя партійних організацій терміном до чотирьох років.

4.8. Територіальна партійна організація припиняє свою діяльність за рішенням Президії Політичної ради партії.

5. Центральні керівні, контрольно-ревізійні органи та керівники партії.
Центральними керівними і контрольно-ревізійними органами партії є з’їзд партії, Політична рада партії, Президія Політичної ради партії та Центральна контрольно-ревізійна комісія партії. З’їзд партії обирає керівників партії у складі Голови партії, Голови Політичної Ради партії, першого заступника Голови партії та Голови Центрального штабу партії.

5.1. З’їзд партії є вищим керівним органом партії, скликається Політичною радою партії не рідше одного разу на п’ять років. За надзвичайних обставин або на вимогу не менше як половини обласних організацій Політична рада партії скликає позачерговий з’їзд партії.

5.1.1. Делегати з’їзду партії обираються конференціями (загальними зборами) Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій згідно з нормою представництва, затвердженою Політичною радою партії.

5.1.2. З’їзд партії є правомочним, якщо у його роботі бере участь більшість обраних делегатів.

5.1.3. Рішення з’їзду партії приймаються простою більшістю, а з питань затвердження Програми й Статуту партії, внесення змін і доповнень до них – не менше 2/3 зареєстрованих делегатів. Форма голосування визначається делегатами з’їзду партії.
Про зміни назви, Програми, Статуту, складу керівників та керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження партія інформує реєструючий орган у тижневий строк після прийняття рішень із цих питань.

5.1.4. З’їзд партії:
затверджує Програму і Статут партії, вносить зміни та доповнення до них;
визначає політику й основні напрями діяльності партії;
затверджує передвиборну програму партії;
обирає на строк до п’яти років Голову партії, а також, за поданням Голови партії, обирає на строк до п’яти років та звільняє Голову Політичної ради партії, першого заступника Голови партії та Голову Центрального штабу партії;
визначає кількісний склад та обирає на строк до п’яти років Політичну раду партії, і Центральну контрольно-ревізійну комісію партії;
приймає рішення щодо продовження повноважень делегатів з’їзду;
заслуховує і затверджує звіти Голови, Політичної ради та Центральної контрольно-ревізійної комісії партії;
висуває кандидатів у народні депутати України, формує та затверджує виборчий список кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі та висуває кандидатів у народні депутати України від партії в одномандатних округах;
приймає рішення про звернення партії до Центральної виборчої комісії щодо скасування рішення стосовно реєстрації кандидата у народні депутати України відповідно до чинного законодавства;
приймає рішення про утворення виборчого блоку;
висуває від партії кандидата у Президенти України;
приймає рішення щодо реорганізації й припинення діяльності партії;
у разі ліквідації партії створює ліквідаційну комісію;
вирішує питання про використання майна та коштів партії у разі припинення діяльності партії;
приймає рішення з будь-яких інших питань діяльності партії.

5.2. Політична рада партії є керівним органом партії у період між з’їздами й обирається з’їздом партії у складі Голови партії, Голови Політичної ради партії, першого заступника та заступників Голови партії, Голови Центрального штабу партії та авторитетних активних членів партії.
У період між з’їздами Політична рада партії, в разі потреби, у межах визначеної з’їздом чисельності Політичної ради може кооптувати до свого складу авторитетних членів партії, а також виводити зі складу Політичної ради тих її членів, що не беруть активної участі в роботі або втратили зв’язок із партією.

5.2.1. Засідання Політичної ради партії скликає Голова партії або один із керівників партії не рідше одного разу на три місяці і є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше половини її складу. Засідання Політичної ради партії може також бути скликане на вимогу не менше, як половини її членів.

5.2.2. Рішення Політичної ради партії приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні членів ради.

5.2.3. Політична рада партії:
організовує виконання партією рішень з’їздів партії;
координує та спрямовує роботу Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій партії;
визначає завдання партії на поточний період;
готує проекти списків кандидатів у народні депутати України;
організовує роботу партії з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, участі у всеукраїнських і місцевих референдумах;
готує пропозиції щодо участі партії у виборчих блоках, коаліціях з іншими партіями;
за пропозицією Голови партії обирає та звільняє заступників Голови партії;
обирає та звільняє, за пропозицією Голови партії, членів Президії Політичної ради партії;
заслуховує звіти Президії Політичної ради, статутних органів територіальних організацій партії;
приймає рішення про скликання з’їздів партії, затверджує норми представництва на них від Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій, забезпечує їх підготовку і проведення;
для організації виконання рішень керівних органів партії, координації та контролю за роботою місцевих партійних організацій створює Центральний штаб партії з осіб, які перебувають з партією у трудових відносинах, або працюють на громадських засадах;
затверджує зразки печатки, штампів, бланків, партійної символіки;
здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до виключної компетенції з’їзду партії.
5.2.4. Члени Політичної ради партії, а також працівники Центрального штабу партії за дорученням його Голови, мають право брати участь у роботі статутних органів місцевих партійних організацій.

5.3. Президія Політичної ради партії є керівним органом партії у період між засіданнями Політичної ради і обирається Політичною радою терміном до п’яти років. Кількісний та персональний склад Президії визначає Політична рада партії. До складу Президії входять керівники партії – Голова партії, Голова Політичної ради партії, перший заступник Голови партії, Голова Центрального штабу партії, а також інші заступники Голови партії та окремі члени Політичної ради. Організовує роботу Президії Політичної ради партії перший заступник Голови партії. На свої засідання Президія партії збирається у міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

5.3.1. Засідання Президії Політичної ради проводить Голова партії або інші керівники партії за дорученням Голови партії. Засідання є правомочними, якщо на них присутні не менше половини її складу.

5.3.2. Рішення Президії Політичної ради партії приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні членів Президії. За рівною кількістю голосів голос Голови партії є вирішальним.

5.3.3. Президія Політичної ради партії:
організовує виконання рішень з’їзду партії та Політичної ради партії;
координує і спрямовує діяльність територіальних організацій партії, надає їм організаційно-методичну допомогу;
забезпечує участь партії у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських і місцевих референдумів;
організовує підготовку й проведення засідань Політичної ради партії;
затверджує та звільняє голів Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій партії;
призначає та звільняє виконуючого обов’язки голови територіальної партійної організації до моменту обрання нового голови територіальної партійної організації. Виконуючому обов’язки надаються всі права й обов’язки голови територіальної партійної організації;
має право скликати конференції (загальні збори) територіальних партійних організацій, визначати їхній порядок підготовки і проведення;
визначає порядок обліку членів партії, приймає рішення про переоблік членів партії та окремих партійних організацій, визначає порядок проведення такого переобліку;
продовжує повноваження голів та статутних органів територіальних партійних організацій до прийняття рішення щодо обрання голів та статутних органів партійних організацій;
вносить зміни в структуру партії, яка затверджується з’їздом партії;
заслуховує звіти керівників територіальних партійних організацій;
приймає рішення про припинення або зупинення діяльності статутних органів організацій партії. Приймає рішення про припинення діяльності (розпуск) партійних організацій;
скасовує або зупиняє виконання рішень статутних органів місцевих організацій партії, звільняє їхніх керівників;
в разі припинення (або зупинення) діяльності бюро територіальної партійної організації утворює робочу групу з наданням їй повноважень бюро цієї організації та призначає керівника робочої групи, який виконує обов’язки голови партійної організації до обрання нового голови партійної організації;
кооптує до складу бюро територіальної партійної організації на вакантні місця нових членів, виводить тих членів зі складу бюро, які не беруть активної участі в роботі або втратили зв’язок із партією;
розглядає заяви, скарги та апеляції членів партії, первинних і територіальних партійних організацій;
розглядає й затверджує бюджет і кошторис витрат партії;
засновує друковані, електронні та інші засоби масової інформації партії, за поданням Голови партії затверджує й звільняє з посади їхніх керівників;
розпоряджається коштами та майном партії й надає право підпису фінансових документів;
здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до компетенції з’їзду партії та Політичної ради партії.

5.4. Керівники партії:
5.4.1. Голова партії:
обирається з’їздом партії і здійснює політичне керівництво партією;
відкриває, веде і закриває з’їзд партії;
вносить на розгляд з’їзду пропозиції щодо кількісного та персонального складу Політичної ради партії;
організовує та спрямовує діяльність партії, її керівних органів і посадових осіб на виконання статутних, програмних завдань та рішень з’їздів партії;
вносить на розгляд з’їзду кандидатури першого заступника Голови партії, Голови Політичної ради та Голови Центрального штабу партії;
вносить на розгляд Політичної ради партії кандидатури заступників Голови партії і членів Президії Політичної ради партії, розподіляє функціональні обов’язки між заступниками Голови партії та визначає їм завдання;
представляє партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, громадськими організаціями України та інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями;
підписує рішення з’їзду партії, Політичної ради партії, Президії Політичної ради партії та інші документи партії;
скликає Політичну раду та Президію Політичної ради партії;
за поданням Голови Центрального штабу партії затверджує Положення, штатний розпис Центрального штабу партії і погоджує призначення керівників його підрозділів;
у своїй діяльності Голова партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед з’їздом партії.

5.4.2. Голова Політичної ради партії:

організовує і спрямовує роботу Політичної ради партії, скликає й веде її засідання;
координує і відповідає за роботу депутатської фракції у Верховній Раді України;
відповідає за роботу центральних друкованих органів партії;
представляє партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, громадськими організаціями України та інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями.

5.4.3. Перший заступник Голови партії:
здійснює організаційне керівництво партією;
у разі неможливості Головою партії виконувати свої обов’язки або усунення від них за власним бажанням виконує обов’язки Голови партії відповідно до пункту 5.4.1.;
організовує роботу Президії Політичної ради партії;
здійснює контроль за роботою Центрального штабу партії;
відповідає за організацію проведення з’їздів, засідань Політичної ради партії та її Президії;
представляє партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями та об’єднаннями.

5.4.4. Голова Центрального штабу партії:
здійснює керівництво Центральним штабом партії;
координує питання, пов’язані з організацією та контролем виконання рішень з’їздів, Політичної ради партії та її Президії;
відповідає за роботу місцевих партійних організацій;
вносить пропозиції Голові партії, Президії Політичної ради партії стосовно кадрів територіальних партійних організацій, кандидатів в народні депутати України від партії та інших категорій кадрів і резерву на них;
безпосередньо організовує підготовку з’їздів партії, засідань Політичної ради та її Президії;
за дорученням Голови партії або першого заступника Голови партії бере участь у переговорах з іншими партіями, органами влади, громадськими організаціями;

у разі неможливості Головою партії, першим заступником Голови виконувати свої обов’язки або усунення від них за власним бажанням виконує їхні обов’язки.

5.4.5. У випадку вимоги чинного законодавства, що регламентує подання партією своїх рішень (документів) до державних органів влади, Голова партії, перший заступник Голови партії, Голова Політичної ради партії або Голова Центрального штабу можуть підписувати та подавати ці рішення (документи) як керівники партії відповідно до статутних повноважень.

5.5. Центральна контрольно-ревізійна комісія обирається з’їздом партії, підконтрольна та підзвітна йому. У своїй діяльності вона керується Програмою і Статутом партії й діє на підставі Положення, затвердженого на її засіданні. Засідання комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів.

5.5.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія партії:
обирає голову комісії, першого заступника і заступника голови комісії терміном до п’яти років та може звільняти їх;
контролює дотримання Програми та Статуту партії, фінансової дисципліни статутними органами партії, крім з’їзду партії, та виконання ними партійних рішень;
здійснює ревізію фінансової діяльності партії та збереження партійної власності в партійних організаціях;
розглядає заяви, скарги й апеляції членів партії, статутних органів первинних і територіальних партійних організацій та приймає щодо них відповідні рішення;
здійснює контроль за роботою контрольно-ревізійних комісій Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних і міських партійних організацій та надає їм методичну допомогу;
надає пропозиції Президії Політичної ради партії щодо розпуску чи припинення діяльності контрольно-ревізійних комісій територіальних партійних організацій;
за узгодженням з Президією Політичної ради партії приймає рішення щодо виведення зі складу та кооптування до складу Центральної контрольно-ревізійної комісії, контрольно-ревізійних комісій Кримської республіканської, обласних, Київської, Севастопольської міських партійних організацій членів комісій у межах чисельності, визначеної відповідними звітно-виборними конференціями;
скасовує рішення місцевих партійних організацій та їх статутних органів, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству, Програмі та Статуту партії;
поновлює в партії та на посадах осіб, рішення щодо яких були прийняті місцевими партійними організаціями безпідставно або з порушенням статутних вимог.

5.5.2. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії та його заступники мають право брати участь у роботі центральних керівних органів партії, а Голова, його заступники і члени комісії – в роботі статутних органів місцевих партійних організацій.

6. Фінансово-господарська діяльність, кошти та інше майно партії
6.1. Партія є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань партія має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України. Партія може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
6.2. Грошові кошти й майно партії формуються за рахунок:
— членських внесків членів партії;
— коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
— майна, придбаного за власні кошти;
— пасивних доходів;
— коштів та майна, що надходять від ведення основної діяльності.

kj

 

Календар
Травень 2023
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31